API Specifikace

Nákupní API pro Distributory

Changelog

1.0.0

 • První revize

1.0.1

 • Doplněny specifické 401 a 403 response
 • Doplněno zrušení objednávky časového poplatku do 15 minut

1.0.2

 • Vymazány všechny informace o evidenci v systému elektronického mýta
 • Do výzvy k úhradě doplněno nepovinně číslo účtu SFDI, SS, KS, 4x 100 znaků zpráva pro příjemce
 • Z výzvy k fakturaci provize odstraněny informace o zpracování faktury na straně SFDI
 • invoiceID přejmenováno commissionPaymentId

1.0.3

 • Odstraněn endpoint se seznamem obchodních případů Distributora
 • Odstraněn endpoint pro ověření potvrzení o úhradě časového poplatku

1.1.0

 • Drobné změny v textaci po interní revizi
 • Doplněn seznam kurzů jako samostatný endpoint
 • Doplněno SalesPointId do vstupu objednávky a kontrolu
 • Doplněn typ platby (ze statistických důvodů)
 • Změna cancelCode na changeCode a změna logiky (nelze stornovat, lze pouze provést změnu do 15 minut)

1.2.0

 • Změny v cestách camelCase na snake_case
 • Změny v pojmenování X-Api-Token na Api-Token (RFC2616 Compliance)
 • Změny v pojmenování X-Retry-After na Retry-After (RFC2616 Compliance)
 • Vyhozeny prefixy X-HMAC- z autorizačních hlaviček (RFC6648 Compliance)
 • Seznam kurzů nahrazen Cenovým výměrem pro úhradu časového poplatku v cizí měně
 • Zavedena logika createOrdersubmitOrderchangeOrder
 • Doplněna podrobnější dokumentace
 • Odstraněn validační regulární výraz na formát SPZ
 • Odstraněn typ platby
 • Přejmenován changeCode na authCode
 • Odstraněn notificationCode, protože se pro oba účely použije authCode
 • Doplněn přehled odstávek getOutages (nad rámec zadání, po interní konzultaci)

1.2.1

 • Změna typu code v chybových objektech

1.3.0

 • Přidána metoda getPaymentVolume pro zjištění objemu úhrad časových poplatků od významného data (výročně)

1.4.0

 • Úprava textace createOrder, resp. reqOrderAllocateObject
 • Úprava textace createOrder a submitOrder lépe vysvětlující chování při překryvu úhrad více časových poplatků pro stejnou SPZ
 • Změna formátu data If-Modified-Since (RFC7232 Compliance)
 • Modifikace popisu getPaymentVolume, pojem významné datum není smluvně zakotven
 • Modifikace createPaymentRequest změna logiky na denní generování výzev k úhradě
 • Generální změna textace výzva k úhraděvýzva k provedení platby objemu úhrad
 • Odebrána metoda getOutages poskytující informace o odstávkách
 • Změna getCreditLimitgetCreditExposure související s otočením logiky
 • Přetextování souvisejících objektů

1.4.1

 • Kosmetické změny typu uhrazený časový poplatekprovedená Úhrada časového poplatku

1.4.2

 • Změna z 28. v měsíci na ultimu měsíce (resp. poslední den v měsíci) pro generování řádných výzev k úhradě

1.4.3

 • Doplnění u mimořádné výzvy, že nelze dát požadavek na na den kdy jsou vystavovány řádné výzvy k úhradě

1.5.0 [ MD5 sum: 9e50d98dd45bcbd42c0e7d787dd4f954 ]

 • Masivní změna getCommissions na základě změn smlouvy mezi SFDI a distributorem
 • Přidán metadata objekt pro stránkování vybraných seznamů

1.5.1 [ MD5 sum: 132558746bbc50668c7ac444b9b971c8 ]

 • Fix: Přejmenování vstupu getCommissions amountdate

1.5.2 [ MD5 sum: 1bacc5cbb2125e23810f8285220ee996 ]

 • Fix: Změna datového typu PaymentRequestIdentifierConst

1.5.3 [ MD5 sum: 8a05cba3a11d0ced3ab30bd3923a7a7d ]

 • Fix: Odstranění redundantního id ze struktury ChargeObject

1.5.4 [ MD5 sum: 10e4f2976bd493acdab799936d09506d ]

 • Fix: Opravy textů a hlaviček u error response

1.5.5 [ MD5 sum: 800d4038e54d9febb6399b3fc783452b ]

 • Zrušen nepoužitelný atribut ChargeObject.description

1.5.6 [ MD5 sum: 5f8bd330f0b2ead94c33f05b44802d48 ]

 • Doplněny detailní chybové kódy

1.5.7 [ MD5 sum: c1c7d064370bf64c14415ca9adc685f5 ]

 • Nelze provést změnu changeOrder z jiného obchodního místa, salesPointId doplněno do objektu InboundPOChangeItem
 • Zkrácen authCode na 7 znaků
 • Lze provést změnu SPZ a platnosti do 15 minut, změna textace u changeOrder, doplnění parametru validSince

1.6.0 [ MD5 sum: ea0102c28c46592612684824b91955b6 ]

 • Přidán komponent EngineTypePrice
 • Přidán komponent ChargeValidity, převzán z e-shop API
 • Odstráněn atribut description z objektu ChargeObject
 • Odstráněn atribut price z objektů PriceList a ChargeObject
 • Přidáno pole prices do objektů PriceList a ChargeObject
 • Oprava názvu BIO_METHAN na BIO_METHANE
 • Úprava názvu atributů since a until v objektu PriceList na validSince a validUntil
 • Změnen atribut [int] validityDays na [ChargeValidity] validFor v objektu ChargeObject

2.0.0

 • přidán číselník countries /api/v2/enums/countries - všude komunikováno countryId

 • přidané verzování API do URL- přejmenování routes (z důvodu jednotnosti a RESTful principů):

  1. /codelists/charges -> ​/api​/v2​/enums​/charge_types
  2. /codelists/price_list/{targetCurrency} -> /api/v2/enums/price_list/{target_currency}
  3. /orders​/create -> /api/v2/charge_orders
  4. /orders/submit -> /api/v2/charge_orders/payment_confirmations
  5. /orders/{orderIdent} -> /api/v2/charge_orders/{country_id}/{license_plate}
 • změna metody u /orders/{orderIdent} z POST na PUT

 • odebraná dokumentace statusu 500 (není vhodné dokumentovat)

 • odebrán status 429 - bude se vracet z proxy, formát není znám

 • změněn plaintext návratový typ u 401, 403 na lépe zpracovatelné 4xx application/json responses

 • klientské chyby zavřené pod status kód 400 -> odebraná 304, 402, 405, místo toho přidány nové hodnoty pro type ve vraceném error objektu (např. VEHICLE_CHANGE_NOT_ALLOWED)- lower snakecase naming použit na všech query string parametrech

 • aktualizován popis VALID_SINCE_INVALID (doplněna informace o rozsahu 0-90 dnů)

 • přejmenování query string parametrů:

  1. includeObsoleted -> include_invalid
  2. onlyOpen -> only_unsettled
 • všechen request a response payload má nyní obalující typ, nikde se neposílá ani nevrací přímo array

 • změny parametrů:

  1. licensePlate zanořena pod objekt vehicle
  2. názvy hlavních kolekcí změněny na “items”
  3. změněny typy 4xx chybových schémat
  4. do GET /api/v2/finance/commissions přidán “lastDayDate”
  5. do GET /api/v2/finance/payment_requests přidán “lastDayDate” dle včerejšího dotazu
  6. v POST /api/v2/finance/payment_requests přejmenován “date” na “lastDayDate”
  7. vSymbol, sSymbol, cSymbol -> přejmenováno na “variableSymbol”, “specificSymbol” a “constantSymbol”
  8. přejmenování transferMsg -> message
  9. přejmenování orderIdent -> orderId
  10. změny 409 typu u createOrder -> přidán validUntil - nejdéle v budoucnosti z překrývajících se poplatků, licensePlate zanořen pod vehicle
  11. změny 409 typu u submitOrder -> licensePlate zanořen pod vehicle
  12. změny 409 typu u changeOrder
  13. currency, currency_code sjednoceno -> zůstalo pouze currency_code
  14. engineType -> fuelType
  15. salesPointId -> salespointId
  16. změna bankAccount requirementu z optional na required
  17. změna bankAccount maximální délky na formát IBAN (34 znaků)
 • přidán číselník pohonů /api/v2/enums/fuel_types

 • do submitOrder response přidán required parametr validUntil

 • přidáno potvrzení o změně do odpovědi /api/v2/charge_orders/{country_id}/{license_plate}

 • 409 obsahují seznam všech překryvů s osvobozeními i poplatky

 • přidáno externalId

 • změna message requirementu z optional na required

 • přidán nový error typ do POST /api​/v2​/charge_orders​/payment_confirmations ORDER_EXPIRED - objednávka expirovala

 • salespointId přidán do POST /api​/v2​/charge_orders

 • salespointId přesunut do root v request payloadu u POST /api​/v2​/charge_orders​/payment_confirmations

 • přídány nové error response typy v rámci POST /api​/v2​/charge_orders - SALESPOINT_INACTIVE, SALESPOINT_UNKNOWN

 • změna error response typů u POST /api​/v2​/charge_orders​/payment_confirmations, odebrané typy: SALESPOINT_INACTIVE, SALESPOINT_UNKNOWN, přidán typ: SALESPOINT_MISMATCH

 • změna error response typů u PUT /api​/v2​/charge_orders​/{country_id}​/{license_plate}, odebraný typ:SALESPOINT_UNKNOWN

 • přidání parametru If-Modified-Since do GET /api​/v2​/enums​/fuel_types

 • přidání cache control, conditional hlaviček do odpovědí cachovatelných žádostí, přidání etagu a If-None-Match optional parametru

 • validace výše volného zajištění a chybový stav PAYMENT_REQUIRED přidán do 400 stavů v rámci submitOrder

 • přidány nové error response typy v rámci POST /api/v2/finance/payment_requests - PAYMENT_REQUEST_NO_AMOUNT_AVAILABLE, PAYMENT_REQUEST_INVALID_DATE a PAYMENT_REQUEST_ALREADY_EXISTS

 • doplěno possibleExemption pro případy, kdy je detekováno možné osvobození dle SPZ a distributor na něj musí upozornit

2.0.1

 • opraven číselník PossibleExemptionReason - přidány hodnoty C, P
 • úprava vyžadované délky telefonního čísla

2.1.0

 • v endpointech submitOrder, getOrderPaymentConfirmations a changeOrder doplněn do response objekt payment s informací o ceně a měně, které se budou tisknout na potvrzení
 • změna v cestách pro zmíněné tři endpointy /api/v2 -> /api/v2.1

2.2.0

 • v endpointu getFuelTypes doplněna lokalizace
 • doplněny validSince a validUntil do objektu položky číselníku časových poplatků ChargeObject pro určení rozsahu začátku platnosti časového poplatku v createOrder
 • změna v cestách pro zmíněné endpointy /api/v2 -> /api/v2.2

2.3.0 produkční API

 • zrušeno předávání písmena osvobození v
  • submitOrder
  • createOrder
  • getOrderPaymentConfirmations
 • omezen formát vstupu objektů LicensePlate a ExternalId
 • opraven regex pattern u objektu PhoneNumber
 • formát licensePlate ve VehicleObj změnen na referenci

2.4.0 návrh

 • endpoint changeOrder nově umožňuje měnit časový poplatek na libovolném obchodním místě. Zůstává zachován neomezený počet změn v časovém okně 15 minut od okamžiku úhrady na stejném obchodním místě, po jeho skončení je možna maximálně jedna změna SPZ a jedna změna počátku platnosti.
 • v endpointu changeOrder rozdělen stav CHARGE_CHANGES_EXCEEDED na CHARGE_VALIDITY_CHANGES_EXCEEDED a CHARGE_VEHICLE_CHANGES_EXCEEDED
 • upraven popis InboundPOChangeItem
 • srovnání návratových kódů v resBadRequestChangeOrder dle konvence